Polityka prywatności Diagmol

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu wykonania badań diagnostycznych jest:
Instytut Diagnostyki Molekularnej DIAGMOL sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Chodkiewicza 5b/2, 25-122 Kielce  oraz Cellgen z siedzibą we Wrocławiu ul Piwna 13, 50-353 Wrocław.

2. Podanie przez panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Zgodnie z art. 25. ust. I. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:
a. nazwisko i imię (imiona),
b. data urodzenia,
c. oznaczenie płci,
d. adres miejsca zamieszkania,
e. numer PESEL, jeżeli nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do Świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
g. numer telefonu, adres e-mail

3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez DIAGMOL zamówienia na realizację badań diagnostycznych i innych Świadczeń Zdrowotnych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu „dokonania badań oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający Świadczeń Zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym Świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości Świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO).